Producentansvar för bilar 

I Sverige gäller producentansvar för bilar. Av hänsyn till miljön ska minst 85 procent av bilen återvinnas. Plastdelarna i bilen bidrar till bättre miljö redan under användningen genom att minska energiförbrukningen.

I Sverige har vi haft lagstiftning om bilskrotning sedan 1975 och 1998 infördes producentansvar. Inom EU finns ett ramdirektiv för återvinning av uttjänta bilar, det så kallade ELV-direktivet, som ska inarbetas i lagstiftningen i EUs medlemsländer.

Producentansvaret i Sverige föreskriver att bilen från och med år 2002 ska återvinnas till minst 85 procent och från och med år 2015 till 95 procent. Producentansvaret för bilar innebär mera än så, bland annat ålägganden om ekonomin och om informationsplikt.

Biltillverkarna tar hänsyn till bilens återvinning redan i konstruktionsstadiet, bland annat genom val och sammansättning av material. Vidare har tillverkarna specifika krav i utvecklingsarbetet för att säkerställa en enkel och effektiv miljöbehandling.

Användningsfasen viktigast
Studier visar att mekanisk återvinning av plastdelar från bilar bara är miljö- och resurseffektivt när det gäller stora, lättåtkomliga delar av ett och samma material. Oftast är det energiutvinning och råvaruåtervinning som är de mest fördelaktiga metoderna ur en miljö- och resurseffektivt ståndpunkt för att återvinna plast från bilar som ska skrotas.

En annan viktig slutsats är att det är under användningsfasen som plastdelar i bilar har den allra största bidragande effekten på miljön. Därför är det viktigt att optimera plastdelarna för användningsfasen hellre än att bara fokusera på skrotningsfasen.

Plastkomponenter i bilarna som visats sig lämpliga att materialåtervinna är batterier och stötfångare. Dessa delar är stora och lätta att demontera. Eftersom övriga plastdelar inte är lika lämpliga för mekanisk återvinning undersöker plastbranschen andra tekniker för att öka återvinningen av bilplasten.

2001 återvanns ungefär 11 procent av bilplasten både från reparationsverkstäder och uttjänta bilar. 2002 reducerades denna siffra till 7 procent. Huvudsakligen berodde detta på en omvärdering av statistiken samt på minskad energiutvinning.