Producentansvar för förpackningar 

När plast återvinns utnyttjas råvarorna flera gånger och därigenom sparas resurser. När materialet inte längre kan återvinnas kan man i stället utnyttja energiinnehållet genom energiåtervinning.

Den svenska förpackningsförordningen trädde ikraft 1 oktober 1994. Alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara, ansvarar för de förpackningar som hamnar på den svenska marknaden. Företagen ska se till att förpackningarna samlas in och återvinns eller energiutvinns. För att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av plastförpackningar bildade producenterna materialbolaget Plastkretsen AB.

Regeringen har satt upp vissa insamlingsmål som ska uppfyllas. Enligt förpackningsförordningen skall 70 procent av alla plastförpackningarna samlas in. Av dessa skall minst 30 procent materialåtervinnas och resten energiutvinnas, dvs förbrännas till energi.

Syftet är också att stimulera producenterna att utveckla förpackningar så att utsläpp av skadliga ämnen minimeras vid deponering eller förbränning. Samtidigt avser förordningen att driva på utvecklingen av mindre och lättare förpackningar, så att avfallsmängden på detta sätt minskar.

Inom EU
Den svenska förordningen om producentansvar för förpackningar genomför EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (Direktiv 94/62/EG, 1994 OT L 365). EU:s direktiv önskar att å ena sidan förebygga och minska förpackningars inverkan på miljön och därmed säkerställa en hög miljöskyddsnivå, och å andra sidan säkerställa en fungerande inre marknad för förpackningar. Direktivet innehåller målnivåer för återvinning och materialutnyttjande.

Rådet och Parlamentet godkände i februari 2004 en revidering av återvinningsnivåerna i förpackningsdirektivet (2004/12/EG). Revideringen innebär i korthet att medlemsländerna senast den 31 december 2008 ska uppnå följande mål. Minst 60 procent av förpackningsavfallet ska återvinnas (recovery), vilket inkluderar förbränning med energiutnyttjande. Minst 55 procent ska materialutnyttjas (recycling). Detta är en höjning från nu gällande mål om max 45 respektive 25 procent. Därtill sätts specifika mål per material för materialutnyttjande. För plast är målet 22,5 procent och det har ett förtydligande att det gäller "materialutnyttjande tillbaka till plast".

Svensk återvinning av plastförpackningar lönsam
En svensk studie visar att det i Sverige är lönsamt med de återvinningsnivåer vi har idag, både samhällsekonomiskt och miljömässigt. Studien är gjord på uppdrag av Plastkretsen AB, det materialbolag som har till uppgift att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av plastförpackningar. Det svenska återvinningssystemet har redan lett till att minimalt med plastförpackningar går till deponi. Plastkretsens studie visade att idag står återvinningen av plastförpackningar från företag för 80 procent av den miljömässiga intäkten. Återvinningen av hårda förpackningar från hushåll står för resten av den miljömässiga intäkten. Det är dock möjligt att förbättra effektiviteten i hushållens insamling genom att optimera kvalitén på det insamlade materialet och öka utsorteringsgraden på sorteringsanläggningarna.